Batavia str 3, Bloubergstrand - Tel nr: 021 554 1290 - Faks nr: 086 591 5147 - E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za

Tuis Wie is Ons? Erediens Bedienings Jeug Groepe Aktueel Kontak

EREDIENSTE:

08:30 - Gesinsdiens met junior kategese
10:00 - Erediens met orrelbegeleiding
17:30 - Jeugdiens met senior kategese
19:00 - Aanddiens (Praise & Worship)

Let op dat daar slegs 10:00 en 19:00 eredienste tydens die Jun & Des skoolvakansies sal wees.

 

 

LERAARS:

Ds Thinus Britz
Sel nr: 082 603 5508
E-pos: thinus@ngkbloubergstrand.co.za

Ds Elmarie Dercksen
Sel nr: 083 276 4944
E-pos: elmarie@ngkbloubergstrand.co.za

Ds Marietjie Steyn
Sel nr: 083 461 1220
E-pos: marietjie@ngkbloubergstrand.co.za

MAATSKAPLIK:

Thamar Jacobs
Tel: 021 554 3268
E-pos: thamar@ngkbloubergstrand.co.za

BANKBESONDERHEDE:

NG Kerk Bloubergstrand
ABSA Tableview (334409)
Rek nr: 327 014 0539

 

KALENDER

12 - 16 Des:
Pretweek 09:00 - 12:00

24 Des:
Kersdiens 19:00; Deurkollekte: Kospakkies

25 Des:
Kersdiens 08:00 & 09:30; Deurkollekte: Kospakkies

22 - 31 Des:
Kerkkantoor gesluit

31 Des:
Oujaarsdiens 19:00

2 - 6 Jan 2017:
Kerkantoor gesluit

9 Jan 2017:
Kerkkantoor open

11 Jan 2017:
Skole Begin

15 Jan 2017:
Kategese begin

22 Jan 2017:
Doop 10:00

SKAKELS

BlouBloggie

Facebook

Kerkbode

Wes & Suid-kaap Sinode

Algemene Sinode


Adres:

Batavia str 3, Bloubergstrand, 7441
Posbus 17, Bloubergstrand, 7436
Tel: 021 554 1290
Faks: 086 591 5147
E-pos: ngkblouberg@mweb.co.za
Kantoorure: Ma - Vry 08:30 - 12:30


Aanwysings deur Google Maps

Aanwaysings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM

Welkom by die NGK Bloubergstrand se webtuiste. Ons hoop dat jy al die inligting sal vind waarna jy op soek is en dat die webtuiste vir jou gebruikersvriendelik is. Ons glo dat die liefde waarmee die webtuiste ontwerp is, vir jou tot seën sal wees.

 

NUUS

KERKRAADSBESLUIT RAKENDE DIE ALGEMENE SINODE BESLUIT 2016
Tydens die Kerkraadsvergadering van 22 November is die besluite van die Buitengewone Algemene Sinode (BAS) 2016 bespreek. In verband hiermee het ons besluite geneem wat volledig op ons webwerf beskikbaar is. Die kerkraad ondersteun nie besluite 4.4 en 4.5 nie, en vra verskoning aan die lidmate wat deur hierdie twee besluite verwerping beleef. Ons is saam met julle hartseer oor die eksklusiewe gesindheid van die BAS 2016. Ons bid dat dit nie vervreemding tussen ons en ons lidmate sal bring nie. Ons herbevestig dat almal, ongeag hul seksuele oriëntasie, vrye toegang het tot lidmaat voorregte van ons gemeente. Dieselfde geld natuurlik ook vir almal ongeag ras, geslag, sosiale status, huwelikstatus of die aanbiddingstyl van jou keuse.

 

NGKerkLogoNuut

Algemene Sinode besluit oor selfdegeslagverhoudings

Hiermee die besluit van die NG Algemene Sinode (7-10 November 2016) soos verskyn op: https://www.facebook.com/NGKerk/posts/10158007618640001

 1. Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.
 2. Die Algemene Sinode
  2.1. herbevestig haar verbintenis aan die besluite van die Algemene Sinode van 2011 oor Skrifbeskouing, Skrifgesag, Hermeneutiek en Skrifuitleg.
  “1. Die Algemene Sinode herbevestig die verklaring Skrifgebruik en Skrifgesag, soos aanvaar by die Sinode van 2004, as ’n eenvoudige en prinsipiële samevatting van die NG Kerk se Skrifbeskouing.
  2. Die Algemene Sinode wys daarop dat vir ’n meer volledige uiteensetting van die saak, die verslae soos goedgekeur in 1986 (getiteld Skrifgebruik en Skrifgesag), 1990 (Skrifberoep in Etiese Sake) en 2002 (Gesag van die Skrif) hiermee saam gelees behoort te word.”
  (Vgl.: Notule Algemene Sinode 2011, bladsy 91)
  2.2. wys die Algemene Sinode daarop dat die amptelike besluite van die Algemene Sinode oor Skrifgebruik en Skrifgesag nie gewysig is nie en steeds die geldende standpunt van die Algemene Sinode is.
 3. Die Algemene Sinode bely
  3.1. dat ons altyd soekend moet bly na die waarheid van die evangelie tussen veelvuldige stemme en in ’n stukkende wêreld.
  3.2. dat gelowiges met diep oortuigings oor selfdegeslagverhoudings dikwels van mekaar verskil, en daarom moet hierdie soeke in ’n gees van luister, sensitiwiteit, smeking, dringendheid en verantwoordelikheid benader word, wagtend op die leiding van die Heilige Gees.
  3.3. dat almal betrokke by die verskillende vertolkings erns maak met die Skrif en dat daar by almal ‘n opregte begeerte is om God se wil te soek.
  3.4. dat die kerk die plek is waar almal omarm en die genade van Christus ontdek moet word.
 4. Die Algemene Sinode
  4.1. beklemtoon dat geen mens minderwaardig behandel mag word nie, maar inteendeel dat met respek en liefde teenoor alle mense opgetree moet word. Ons erken die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind onsself opnuut tot die bevordering van die Godgegewe waardigheid van alle mense.
  4.2. roep alle lidmate en ampsdraers op om, ongeag seksuele oriëntasie, mekaar met die liefde van Christus te aanvaar.
  4.3. vra onvoorwaardelik vergiffenis waar persone met ’n homoseksuele oriëntasie nie soos hierbo behandel is nie
  4.4. herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ‘n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap (dade) buite so ‘n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie, maar erken die realiteit dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou.
  4.5. bevestig dat die gesin as hoeksteen in ’n Christelike gemeenskap beskou word.
  4.6. is oortuig dat enige persoon wat die genade van die Here deelagtig is en Jesus Christus as Here bely, ongeag seksuele oriëntasie, ‘n volwaardige lidmaat van die kerk is en as sodanig as ongesensuurde lidmaat volle toegang het tot al die ampte in die kerk.
  4.7 bevestig dat Kerkrade die reg behou om self te besluit wie in leiersposisies in die gemeentes mag dien, en kan nie verplig word om enige persoon wat in ‘n selfdegeslag burgerlike verbintenis is, in diens te neem nie.
  4.8 besluit dat dieselfde Christelik-etiese standaarde met betrekking tot leer en lewe geld vir die legitimasie en ordening van alle persone, ongeag seksuele oriëntasie.

Ons maak hierdie besluit beskikbaar omdat dit vir baie lidmate belangrik is. Die notule waarin hierdie besluit bevat word, moet egter nog goedgekeur word.

 

Gemeente Brief - 10de Maand Dankoffer

“Ons is bevoorreg, ons is bewus van die Here se liefde vir ons.  Ons het die eers by ander gehoor en nou ervaar ons dit self.” Hierdie is woorde wat dikwels gebruik word binne ‘n gemeente soos ons s’n.  Ons is nie bang om in mekaar se hartseer tye te deel nie.  Ons dra graag mekaar se laste.  As daar rede is om fees te vier dan doen ons dit heelhartig saam. 

Volgens ons bly ‘n gemeente se grootste waarde steeds die feit dat gelowiges mekaar raaksien (raak leef) en as gelykes behandel.  Ons deel tog dieselfde hoop, geloof, vergifnis, liefde, uitverkiesing ens.  So kom  mense na ‘n gemeente soos ons s’n met die verwagting van verwelkoming en aanvaarding.  Die alternatief, om in ‘n gemeente verwerping te beleef, is amper ondenkbaar.  Dit kan gebeur en dit het al, maar dit kan dan net as gevolg van ‘n misverstand wees.

lees meer...