Groote Kerk Toets

Toets asb lidmaatskap vorm

  Van:

  Nooiensvan:

  Doopname:

  Noemnaam:

  Titel:

  Geboorte Datum (dd/mm/jjjj):

  ID Nr:

  Geslag: ManlikVroulik

  Huwelikstatus:

  Straatadres:

  Posadres:

  E-pos adres:
  (In die geval van 'n kind, vul asb. 'n ouer se e-pos adres in. Dieselfde geld vir selfoon nr)

  Tel nr (s):
  Tel nr (h):
  Tel nr (w):

  Beroep:

  Werkgewer:

  Lidstatus: BelydendDoopOngedoopAnder
  Vorige gemeente om lidmaatbewyse aan te vra:

  Gemeente waar belydenis van geloof afgelê is:
  Belydenis leraar:
  Belydenis datum (dd/mm/jjjj):

  Doop leraar:
  Doopdatum (dd/mm/jjjj):

  Datum ingetrek in ons gemeente (dd/mm/jjjj):

  Ek stel daarin belang om betokke te raak:
  Encore (60+ jariges)Teeskink by gedenkdiensteSelgroepeVoorsang/OrkesRekenaar/Projektor tydens erediensMaatskaplike werkSenior JeugJunior JeugGemeenskapsprojekteNiks op die oomblik nie

  Bloubergstrand Gemeente onderneem hiermee dat alle inligting vertroulik hanteer sal word, en dat ons databasis aan geen derdeparty beskikbaar gestel word nie.

  Toestemming van Lidmaat:
  Hiermee gee ek, lidmaat met bg. Inligting, toestemming dat hierdie gemeente my inligting soos hier voorsien mag stoor in hulle Winkerk program vir solank soos die gemeente en/of sinode die inligting benodig. Ek gee verder toestemming dat my minderjarige kind(ers) se inligting onder dieselfde voorwaardes gestoor mag word.

  Toestemming om elektroniese kommunikasie te ontvang.

  Toets doopvorm

   Persoonlike inligting
   Name en Van van ouers:
   Ouer 1 / Voog se naam & van:
   Ouer 2 / Voog se naam & van:

   Adres:

   Ouer 1 / Voog selnr: Ouer 2 / Voog selnr:

   Ouer 1 / Voog e-pos adres: Ouer 2 / Voog e-pos adres:

   Kind se volle name:

   Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

   Volle name van ouer 1:

   Volle name van ouer 2:

   Nooiensvan van moeder:

   Is u albei lidmate van die NG Kerk? JaNee
   (Indien nie, watter kerk):

   Indien van die NG Kerk, waar moet ons u lidmaatskapsertifikaat aanvra?

   Ouer 1 Geboortedatum(dd/mm/jjjj):
   Ouer 2 Geboortedatum(dd/mm/jjjj):

   Name en ouderdom van ander kinders:

   Waar woon julle kategese by?

   Beantwoord asb. saam die volgende vrae:
   1. Waarom wil u u kind laat doop?

   2. Wat beteken die doop vir u?

   3.a. Wat beteken dit vir u om Jesus te volg?

   3.b. Hoe beïnvloed dit die wyse waarop u u kind wil grootmaak?

   4.a. Hoe lank is u reeds in die gemeente?

   4.b. Hoe skakel u in/beoog u om in te skakel?

   5. Het u enige vrae oor die doop?

   Neem asseblief kennis van die volgende:
   1. U lidmaatsertifikate moet in die gemeente wees alvorens u kan doop. Dit is u eie verantwoordelikheid om in samewerking met die skriba voorsiening te maak hiervoor. Skakel die kantoor by 021 422 0569.
   2. Die doopdatums word met die leraar gereël na afloop van die doopgesprek.
   3. Die betrokke predikant sal met u in verbinding tree om een of meer afsprake te reël. Die doopaansoekvorm sal in hierdie gesprekke as vertrekpunt gebruik word.
   4. Vind hierby aangeheg die doopaansoekvorm en leesstof oor die doop.
   Ons is saam met u bly dat u u kind wil laat doop en sien daarna uit om hom/haar by ons in die gemeente te verwelkom.

   NG Kerk Bloubergstrand