Bloubergstrand Maatskaplike Dienste

BMD - Bloubergstrand Maatskaplike Dienste

BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) is in 2011 as ‘n nie-winsgewende organisasie by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling geregistreer en dien onder die beskerming van die NG Kerk Bloubergstrand. Nie-statutêre dienste word gelewer, dus kan terapeutiese assesserings, en rekordhouding nie vir ‘n wetlike hoedanigheid aangewend word nie. Die kantoor word bestuur deur ‘n geregistreerde senior maatskaplike werker. Sy word deur vrywilligers en die kantoor se beheerraad hierin bygestaan.

BMD is ‘n uitreikaksie met die  doel is om mense te bemagtig en hulle te help om hul volle potensiaal te ontwikkel. Die grensgebied strek van Melkbosstrand, Bloubergstrand, Tableview tot en met die grense van Milnerton.

Dienste wat gelewer word is:

  • Individuele terapie aan tieners, volwassenes en bejaardes (bv. huwelikskonflik, egskeidingsondersteuning, middelafhanklikheid, post traumatiese stress ens)
  • Ondersteuningsgroepe
  • Gemeenskapsprojekte en ontwikkeling
  • Ouerleiding en spelterapie aan jonger kinders van 3 – 12 jaar. Deur middel van speltegnieke word jonger kinders gelei om hul emosionele probleme op ‘n natuurlike wyse te besef en hanteer. Die diens word gratis aan gemeentelede aangebied, maar betaling word gevra vir nie-gemeentelede vir die instandhouding van die fasiliteit.
  • Voltooing van aansoekvorms vir opname by ouetehuise

Bankbesonderhede

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Finansiële state word jaarliks  saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer en is by die kerkkantoor beskikbaar.

 

Kontakbesonderhede:

Thamar Jacobs – Maatskaplike Werker
Tel: 021 554 3268 (soggens gedurende kantoorure)
E-pos: thamar@ngkbloubergstrand.co.za

Ras Schuld – Voorsitter
E-pos: renier@schuldlaw.com

Skenkings / Donasies

As ‘n NPO is ons gemagtig om belastingaftrekbare skenkings te ontvang en die nodige kwitansies uit te reik volgens  Artikel 18A. 

Bankbesonderhede:

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Ons finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar.