Bloubergstrand Maatskaplike Dienste

Kontak

THAMAR JACOBS – Maatskaplike Werker
021 554 3268 / thamar@ngkbloubergstrand.co.za

RAS SCHULD – Voorsitter
renier@reenenberg.co.za

BMD (Bloubergstrand Maatskaplike Dienste) is in 2011 as ‘n NGO by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling geregistreer en dien onder die beskerming van die NG Kerk Bloubergstrand. Nie-statutêre dienste word gelewer, dus kan assesserings, terapie en verslae nie vir ‘n wetlike hoedanigheid aangewend word nie. Die kantoor word bestuur deur ‘n geregistreerde senior maatskaplike werker. Sy word deur vrywilligers en die kantoor se beheerraad hierin bygestaan.

BMD se doel is om mense te help om hul volle potensiaal te ontwikkel, deur middel van ‘n uitreikaksie op verskeie wyses aan die breë gemeenskap van Melkbosstrand, Bloubergstrand tot en met die grensgebied van Milnerton:

  • Individuele terapie aan tieners, volwassenes en bejaardes (bv. huwelikskonflik, egskeidingsondersteuning, middelafhanklikheid, post traumatiese stress ens)
  • Ondersteuningsgroepe
  • Gemeenskapsprojekte en ontwikkeling
  • Ouerleiding en spelterapie aan jonger kinders van 3 – 12 jaar. Deur middel van speltegnieke word jonger kinders gelei om hul emosionele probleme op ‘n natuurlike wyse te besef en hanteer. Die diens word gratis aan gemeentelede aangebied, maar betaling word gevra vir nie-gemeentelede vir die instandhouding van die fasiliteit.
  • Voltooing van aansoekvorms vir opname by ouetehuise

 

Bankbesonderhede

Bloubergstrand Maatskaplike Dienste
ABSA Tjekrekening nr:  4068935623
Takkode: 630547

Die maatskaplike diens se finansiële state word elke jaar saam met dié van die NGK Bloubergstrand deur ‘n onafhanklike firma geouditeer. Dis by die kerkkantoor beskikbaar.