POPIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013.

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) oftewel die Protection of Personal Information Act (POPIA) het op 1 Julie 2020 in werking getree en organisasies moet teen 30 Junie 2021 aan alle wetlike vereistes voldoen.

Die Wet

Versuim om te voldoen aan die vereistes van die POPI-wet kan ernstige gevolge hê. Alhoewel mens nie van die wetlike aspekte van die Wet kan en moet wegskram nie, moet die POPI-wet gesien word as ‘n geleentheid om inligting beter te identifiseer, te benut en te bestuur om sodoende prosesse in die gemeente te verbeter.

Die wet moet allermins nie iets wees om te vrees of voor bang te wees nie. Gemeentes moet net weet waaroor die wet gaan en wat van hulle verwag word.

Die volgende dokumente is van toepassing:

  • Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting: Wet 4 van 2013
  • Die POPIA-Handleiding templaat vir gebruik in gemeentes: Word of PDF
  • Vorm vir die aanwys van inligtingsbeamptes van gemeentes: Vorm
  • Riglyne vir inligtingsbeamptes van gemeentes: Riglyn
  • Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
  • Vorm 4: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF

Lees meer oor die Wet by https://popia.co.za

Registrasie van inligtingsbeamptes: https://justice.gov.za/inforeg/portal.html

POPIA Handleiding

Die POPIA-Handleiding verskaf riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting. Hierdie handleiding is by kerkkantore ter insae.

Die Wet maak ook voorsiening dat daar ter enige tyd aangevra kan word watter persoonlike inligting daar van ’n lidmaat gehou word en skryf voor hoe daar gevra kan word om dit te wysig of te vernietig.

Ons is tans besig om ons handleiding te finaliseer. Dit sal binnekort beskikbaar wees.

© NGKERK BLOUBERGSTRAND.
Alle reg voorbehou.

Wie is ons?

Die NG Kerk Bloubergstrand is ‘n inklusiewe, Christelike geloofsgemeenskap met ons wortels in die gereformeerde tradisie.
Ons hou vas aan die genade met ons oë en hande na buite.

Scroll to Top