POPIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

Die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (POPI) oftewel die Protection of Personal Information Act (POPIA) het op 1 Julie 2020 in werking getree en organisasies moet teen 30 Junie 2021 aan alle wetlike vereistes voldoen.

 

Die Wet

Versuim om te voldoen aan die vereistes van die POPI-wet kan ernstige gevolge hê. Alhoewel mens nie van die wetlike aspekte van die Wet kan en moet wegskram nie, moet die POPI-wet gesien word as ‘n geleentheid om inligting beter te identifiseer, te benut en te bestuur om sodoende prosesse in die gemeente te verbeter.

Die wet moet allermins nie iets wees om te vrees of voor bang te wees nie. Gemeentes moet net weet waaroor die wet gaan en wat van hulle verwag word.

Die volgende dokumente is van toepassing:
 • Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting: Wet 4 van 2013
 • Die POPIA-Handleiding templaat vir gebruik in gemeentes: Word of PDF
 • Vorm vir die aanwys van inligtingsbeamptes van gemeentes: Vorm
 • Riglyne vir inligtingsbeamptes van gemeentes: Riglyn
 • Vorm 1: Beswaar teen verwerking van persoonlike inligting: Word of PDF
 • Vorm 2: Versoek om regstelling of skrapping van persoonlike inligting of vernietiging of skrapping van rekord van persoonlike inligting: Word of PDF
 • Vorm 4: Aansoek om die toestemming van ’n data-subjek vir die verwerking van persoonlike inligting vir die doel van direkte bemarking: Word of PDF
 • Lees meer oor die Wet by https://popia.co.za
 • Registrasie van inligtingsbeamptes: https://justice.gov.za/inforeg/portal.html

POPIA Handleiding

Die POPIA-Handleiding verskaf riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike inligting. Hierdie handleiding is by kerkkantore ter insae.
Die Wet maak ook voorsiening dat daar ter enige tyd aangevra kan word watter persoonlike inligting daar van ’n lidmaat gehou word en skryf voor hoe daar gevra kan word om dit te wysig of te vernietig.

Ons is tans besig om ons handleiding te finaliseer. Dit sal binnekort beskikbaar wees.

Lidmaat Registrasie

Ons versoek alle lidmate om asb. op Winkerk Online te registreer om sodoende jou persoonlike inligting te kontroleer. Indien daar enige veranderinge gemaak moet word, kan jy dit stuur na kommunikasie@ngkbloubergstrand.co.za

Winkerk Online Registrasie instruksies:

Wat doen ons om jou data veilig te hou?

Onder andere maak ons seker dat:

 • ons nie onnodige inligting sal stoor nie (meer as wat ons benodig nie).
 • jou persoonlike inligting slegs gebruik word vir kerklike en sinodale werksaamhede.
 • die nodige veiligheidsmaatreëls in plek is om te verseker dat jou data veilig gehou word.
 • jou data nie aan enige derde party verkoop word nie.
 • Ons aanvaar dat jy toestemming gee dat ons jou persoonlike inligting mag stoor en gebruik soos nodig. 

 

Vrywilliger Onderneming

  POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013

  As vrywilliger van die NG Kerk Bloubergstrand neem ek kennis van die bepalings van die Wet op beskeriming van Persoonlike Inligting ook bekend as Protection of Personal Information Act (POPIA), Wet 54 van 2013, en aanvaar die gevolge indien ek nie daarvolgens te werk gaan nie.

  Ek onderneem om die persoonlike inligting van lidmate tot my beskikking met die nodige vertroue vertroulikheid en omsigtigheid te hanteer. Verder onderneem ek om te alle tye toestemming te verkry van lidmate om met hul persoonlike inligting te handel vir welke wyse dit ookal nodig mag wees. In die geval van kinders onder die ouderdom van 18 jaar, moet die toestemming van ouers verkry word om met die persoonlike inligting van sodanige minderjarige kind te handel.

  Indien ek enigsens buite hierdie ondernemings optree en teenstrydig met die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet 54 van 2013) handel, vrywaar ek die Nederduits Gereformeerde Kerk Bloubergstrand teen enige regstappe wat deur die geaffekteerde persoon geneem mag word, en neem ek volle verantwoordelikheid vir sodanige optrede.

  NG Kerk Bloubergstrand